fundusze europejskie
kujawsko pomorskie
unia europejska

UE

Projekt "Kraina zabawy" realizowany jest w naszym przedszkolu od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. 

Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Osielsko poprzez udział dzieci w formach wsparcia edukacji przedszkolnej (zajęcia w ramach podstawy programowej oraz dodatkowe) oraz jako działanie towarzyszące podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w okresie 01.09.2017- 31.08.2018. Działania będą możliwe dzięki utworzeniu 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego 10i „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych”. Zostanie zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego poprzez wybudowanie przedszkola publicznego w Osielsku. Ponadto, w celu pełnego osiągnięcia celu szczeg. podejmowane będą również działania przyczyniające się do podniesienia jakości eduk. przedszkolnej m.in. poprzez realizację zajęć dodatkowych, wspierających prawidłowy rozwój dzieci, a także poprzez działania mające na celu podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowyh i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

1. zajęcia logopedyczne : w sześciu grupach, dwa razy tygodniowo po pół godziny na grupę;

2. zajęcia taneczne: w czterech grupac, raz w tygodniu, przez pół godziny na grupę;

3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu, pół godziny na grupę.

Okres realizacji wszystkich zajęć: od X 2017 do VI 2018

86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 21 - tutaj jesteśmy, zapraszamy do kontaktu :)  
 sekretariat @ przedszkole1osielsko.pl