Koncepcja pracy przedszkola

 

  ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI  

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola nr 1 w Osielsku.

  WIZJA PRZEDSZKOLA  

 • Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci.
 • Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami, pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.
 • To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.
 • Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
 • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych .
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci.
 • Integrujemy całą społeczność przedszkolną.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

 

  MISJA PRZEDSZKOLA  

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

  WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU  

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą powodzenie nauki w szkole.

 

  MODEL ABSOLWENTA  

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

  ROLA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY  

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

  CELE GŁÓWNE  

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. IV. Zarządzanie przedszkolem
 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • realizacja programu wychowawczego, wzmacniającego pozytywne zachowania dzieci,
 • współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych,
 • opracowanie skutecznych form bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych i wychowawczych dziecka,
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • tworzenie warunków sprzyjających realizacji działań artystycznych, aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej i literackiej,
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie zdolności intelektualnych, niezbędnych w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości – rozumienie znaczenia dobra i zła,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

  KRYTERIA SUKCESU  

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci, 
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku, prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce, multimedia itp.

 

  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

Cele:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 • wszechstronny rozwój dziecka, • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI  

 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie przedstawicieli (nauczycieli, przedszkolaków z innych placówek z Polski i Europy w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
 • badanie losów absolwentów.

 

  DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA  

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami, 
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Stosowane kary:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • hospitacji,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

  PROMOCJA PLACÓWKI  

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, krajowym i europejskim,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie kroniki przedszkola, gazetki przedszkolnej oraz strony internetowej,
 • organizacja uroczystości,
 • zabieganie o notatki w prasie,
 • prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu.

 

  ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI  

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Zapewniamy

wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój talentów oraz zdolności poprzez doświadczenia oraz poznawanie świata i rozbudzanie pasji

Oferujemy

bogatą paletę dobrej zabawy i nauki, pogodny, pełen pasji zespół nauczycielski oraz harmonijną współpracę z rodzicami

Przyjmujemy

dzieci powyżej 3 roku życia . Grupy liczą do 25 osób

Przedszkole

- zarówno budynek jak i plac zabaw spełniają wszelkie standardy bezpie- czeństwa oraz wyróżniają się estetyką

86-031 Osielsko, ul. Bałtycka 21 - tutaj jesteśmy, zapraszamy do kontaktu :)  
 sekretariat @ przedszkole1osielsko.pl